หน้าหลัก
1
ประวัติตำบลเขาชายธง
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลประชากร
โครงสร้างและอำนาจหน้าที่
1
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากรฝ่ายการเมือง
บุคลากรฝ่ายบริหาร
โครงสร้างสำนักงานปลัด อบต.
โครงสร้างส่วนการคลัง
โครงสร้างส่วนโยธา
1
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล
ประมวลภาพกิจกรรมตำบล
รายงานการประชุมสภา ฯ คณะผู้บริหาร
แผนพัฒนาตำบล
คู่มือการให้บริการประชาชน
1
ประกวดราคา/สอบราคา/วิธีพิเศษ
ผลการประกวดราคา/สอบราคา/วิธีพิเศษ
ประกาศตรวจรับงาน/พัสดุ
ประกาศใช้แผนจัดหา/ตรวจสอบพัสดุ
ขายทอดตลาดวัสดุ - ครุภัณฑ์
1
กฏหมายและระเบียบเกี่ยวกับท้องถิ่น
ข้อบัญญัติ อบต.
1
แบบฟอร์ม/คำร้อง
โปรแกรม / Software(freeware)
ภาพกิจกรรม
กระดานสนทนา
สายด่วน อบต.
Hit Counter
1
 

  สารจากนายก 
  กราบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลเขาชายธงทุกท่าน เป็นที่ยอมรับว่าการประชาสัมพันธ์เป็น
  เครื่องมืออย่างหนึ่งในการทำงานเพราะการประชาสัมพันธ์  จะช่วยสร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกัน
  ของคนในสังคมอันเป็นเงื่อนไขสำคัญในการทำงานให้มีประสิทธิภาพนอกเหนือจาก
  เหตุผลดังกล่าวแล้วการจัดทำเว็บไซต์นี้เพื่อการประชาสัมพันธ์ และสรุปผลการดำเนินงาน
  ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง มีเป้าหมายที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
  และเรื่องราวต่างๆ ที่น่าสนใจภายในท้องถิ่นของเราให้พี่น้องชาวเขาชายธงได้รับรู้ รับทราบ
  ถึงความเคลื่อนไหว ความเป็นไปต่างๆ ในตำบลของเราเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้
  ร่วมกันของ คนในชุมชนเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

                                                                                 นายวินัย ฟักขาว
                                                                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง

1
1
1
1
1
1
1
1
1
หน่วยงานอื่น

email
 
 
 
รับรางวัลดีเด่น ตำบลต้นแบบปี ๒๕๕๔...   กิจกรรมวันผู้สูงอายุฯ ๑๔ เม.ย. ๒๕๕๕  
 
 
 
 
พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระศพและพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ
 
กีฬาสัมพันธ์ ประจำปี 2554
 
ดูกิจกรรมเพิ่มเติม...คลิิ๊กที่นี่
 
 
เขาชายธง 99 หมู่ 2 อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190 โทร 0-5637-4554-5