หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.เขาชายธง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง
ผลิตภัณฑ์ในตำบลเขาชายธง
ศาสนสถานในตำบลเขาชายธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิฑูนย์ประชารักษ์
องค์การบริหารส่วนตำบล
เขาชายธง
ติดต่อ อบต.
โทร : 056-374-554
1
2
3
4
5
 

 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ต.เขาชายธง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 โทรศัพท์/โทรสาร 0 5637 4554
  
 
 
เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 7 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
เลื่อนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ [ 7 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ขยายเวลารับสมัครผู้ป่วยโรคพาร์กินสันในพื้นที่จังหวัดนค [ 5 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
  
 
 
อบต.วังมหากร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 10 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ตาสัง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาสัง เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีได้รับการสรรห [ 10 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.หนองเบน วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองเบน ดำเนินการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี [ 10 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
  
 
 
เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้รายงานข้อมูลการสำรวจสุนัขและแมว ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2358  [ 7 ส.ค. 2563 ]
การจดทะเบียนพาณิชย์ของนิติบุคคลสำหรับธุรกิจประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กพส. มท 0810.7/ว2369  [ 7 ส.ค. 2563 ]
แจ้งปรับกำหนดการและสถานที่จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการสร้างนวัตกรรมและการสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมและยกระดับวิสาหกิจชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว2328  [ 7 ส.ค. 2563 ]
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)" ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว23349 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 7 ส.ค. 2563 ]
การดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อปท. ในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2348  [ 7 ส.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 4 สน.บถ. มท 0809.4/ว2340  [ 7 ส.ค. 2563 ]
ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ มาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว2359  [ 7 ส.ค. 2563 ]
ขอประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4" ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2357 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 ส.ค. 2563 ]
ขอประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3" ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2356 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 ส.ค. 2563 ]
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับส่วนกลางเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2333  [ 7 ส.ค. 2563 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2355  [ 7 ส.ค. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ เพิ่มเติม (เดือนสิงหาคม 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/11465-11540 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ส.ค. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพิ่มเติม (เดือนสิงหาคม 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/11413-11464 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ส.ค. 2563 ]
รายงานการบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว2347  [ 6 ส.ค. 2563 ]
การเชื่อมโยงคู่มือสำหรับประชาชน ผ่านระบบ CITIZENinfo ด่วนมาก กพส. มท 0810.7/ว2344  [ 6 ส.ค. 2563 ]
แจ้งกำหนดการพิธีมอบรางวัลประจำปี 2562 ของมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2000 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 6 ส.ค. 2563 ]
การมอบโล่และเกียรติบัตร ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียงพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบและโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2332  [ 6 ส.ค. 2563 ]
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในการป้องกันและฟื้นฟูจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2331  [ 5 ส.ค. 2563 ]
การเรียกผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร รอบที่ 3 สน.บถ.  [ 5 ส.ค. 2563 ]
การอบรมโครงการยกระดับพัฒนาท้องถิ่นไทย 4.0 กศ. มท 0816.3/ว2323  [ 5 ส.ค. 2563 ]
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามความเข้มข้น 3 ระดับสู่สากล กศ. มท 0816.3/ว2322  [ 5 ส.ค. 2563 ]
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2326  [ 5 ส.ค. 2563 ]
โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียน และสุดยอดโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2320 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ส.ค. 2563 ]
ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงข้อมูลคนพิการที่ วัน เดือน ปีเกิด ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2318 [เอกสารแนบ]  [ 5 ส.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 5 ส.ค. 2563 ]
  
 
 
นว 0023.4/ว670 การประกอบกิจการหอพักของมหาวิทยาลัยของรัฐที่จัดการศึกษาต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา  [ 7 ส.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/17494 ขอส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ค. กรณีพิเศษ  [ 7 ส.ค. 2563 ]    
นว 0023.5/673 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 7 ส.ค. 2563 ]    
นว 0023.5/674 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 7 ส.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/ว17462 ประชาสัมพันธ์การสมัครคัดเลือกคณะอนุกรรมการฯ อคม. เขต 3 นครสวรรค์  [ 6 ส.ค. 2563 ]    
นว 0023.4/ว668 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  [ 6 ส.ค. 2563 ]    
นว 0023.2/17474 ประชาสัมพันธ์การจัดโรงการฝึกอบรมหลักสูตรนักจัดการงานทะเบียนและบัตร รุ่นที่ 2  [ 6 ส.ค. 2563 ]    
นว 0023.2/ว17475 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 65  [ 6 ส.ค. 2563 ]    
นว 0023.2/17476 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 66  [ 6 ส.ค. 2563 ]    
นว 0023.2/ว17477 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 67  [ 6 ส.ค. 2563 ]    
นว 0023.2/ว17478 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 68  [ 6 ส.ค. 2563 ]    
นว 0023.5/669 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 6 ส.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/ว17494 การจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานองค์กรปครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 6 ส.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/17519 การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563  [ 6 ส.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/17520 ขอส่งข้อมูลเด็กที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสเพื่อใช้ในการพิจารให้ความช่วยเหลือ  [ 6 ส.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/17521 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสอนออนไลน์ Project 14  [ 6 ส.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/17522 การนำส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563  [ 6 ส.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/ว17296 โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพิ่ื่อดูแลผู้สูงอายุที่ภาวะพึ่งพิง  [ 5 ส.ค. 2563 ]    
นว 0023.4/ว666 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28 - 29/2563  [ 5 ส.ค. 2563 ]    
นว 0023.5/17341 การนำเงินส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 5 ส.ค. 2563 ]    
 
กลุ่มทอผ้าไทบ้านหนองสะแก
 
วัดถ้ำคูหาโสภณ
 
  ท่านต้องการให้ อบต.เขาชายธง พัฒนาด้านใดมากทีสุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านบริการอินเตอร์เน็ต
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  
 
 
แจ้งไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้านชำรุด (11 ก.ค. 2563)    อ่าน 21  ตอบ 0  
ติดตามการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ (11 ก.ค. 2563)    อ่าน 54  ตอบ 1  
 

เริ่มนับ วันที่ 30 ต.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 061-351-6592
สายตรงนายก
 
ปิดหน้าต่าง