หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.เขาชายธง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง
ผลิตภัณฑ์ในตำบลเขาชายธง
ศาสนสถานในตำบลเขาชายธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิฑูนน์ประชารักษ์
องค์การบริหารส่วนตำบล
เขาชายธง
ติดต่อ อบต.
โทร : 056-374-554
1
2
3
4
5
 

 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนตำบลเขาชายธง [ 10 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 3 


ประชุมพนักงาน ประจำเดือน มีนาคม 63 [ 4 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 17 


ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง [ 4 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 14 


โครงการฝึกอบรมเยาวชน ประชาชนภายในตำบลให้รู้ถึงบทบาทหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตย ตาม [ 28 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 10 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ค่ะ
  
 
 
ขอเชิญชวนประชาชนบริจาคโลหิต [ 4 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นค 3947 นครสวรรค์ [ 27 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 จาก [ 20 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 7 
  
 
 
อบต.เขาดิน 25 มีนาคม 2563 บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ “ตลาดเจ้าค่ะ” [ 28 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.บึงปลาทู ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างบ่อบาดาล หมู่ที่ ๕ บ้านใหม่ในดง [ 28 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.บางแก้ว ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสถานที่จำหน่ายอาหารในช่วงการระบาดของไว [ 28 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
  
 
 
การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกันควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1004  [ 27 มี.ค. 2563 ]
ซักซ้อมการออกเอกสารหลักฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562 กศ. มท 0816.3/ว996  [ 27 มี.ค. 2563 ]
การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว899  [ 27 มี.ค. 2563 ]
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กรณีเร่งด่วน ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว982  [ 27 มี.ค. 2563 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว988 [เอกสารแนบ]  [ 27 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4518-4587 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 มี.ค. 2563 ]
แนวทางในการดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและการรักษาพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1842  [ 27 มี.ค. 2563 ]
การสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้ผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1841  [ 27 มี.ค. 2563 ]
แจ้งแนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 103 วรรคหนึ่ง (2) หรือ (4) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว976 [เอกสารแนบ]  [ 27 มี.ค. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว981  [ 26 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เพิ่มเติม) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4444-4517 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 มี.ค. 2563 ]
การบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ในปี 2563 ลงในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0803.3/4373  [ 26 มี.ค. 2563 ]
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1780 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 25 มี.ค. 2563 ]
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว967  [ 25 มี.ค. 2563 ]
การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว966 [แบบเสนอโครงการ]  [ 25 มี.ค. 2563 ]
โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว953  [ 25 มี.ค. 2563 ]
มาตรการการดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในสถานที่ที่ประชาชนใช้บริการจำนวนมาก ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว955  [ 25 มี.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว964  [ 25 มี.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการขับเคลื่อนข้อเสนอมติสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2563 กพส. มท 0810.6/ว946  [ 25 มี.ค. 2563 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว950  [ 25 มี.ค. 2563 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 24 มี.ค. 2563 ]
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น กศ. มท 0816.4/ว949 [ผลการดำเนินงาน] [แบบรายงาน]  [ 24 มี.ค. 2563 ]
แจ้งขอเลื่อนการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2563 กพส. มท 0810.2/ว948  [ 24 มี.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว945  [ 24 มี.ค. 2563 ]
มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1759  [ 24 มี.ค. 2563 ]
  
 
 
นว 0023.3/ว 7070 เลื่อนการจัดกิจกรรม การอบรมครูด้วยระบบทางไกล ตามโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา [ 27 มี.ค. 2563 ]     
นว 0023.1/ว 228 มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 [ 27 มี.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 7085 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ [ 27 มี.ค. 2563 ]     
นว 0023.2/ว 7126 แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 27 มี.ค. 2563 ]     
นว 0023.5/ 227 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจักการน้ำอย่างบูรณาการ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 26 มี.ค. 2563 ]     
นว 0023.5/ 226 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 มี.ค. 2563 ]     
นว 0023.5/ว 225 ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญากรณีที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรื่อโควิด 19 [ 26 มี.ค. 2563 ]     
นว 0023.5/7050 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 26 มี.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 6983 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ฯ [ 26 มี.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 7045 มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 26 มี.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 7052 มาตรการการดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ในสถานที่ที่ประชาชนใช้บริการจำนวนมาก [ 26 มี.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/ 6876 ส่งมอบคู่มือแนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 มี.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 6873 ขอมอบหนังสือ 3Rs บันทึกความสำเร็จในการคัดแยกขยะ และหนังสือรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2561 [ 25 มี.ค. 2563 ]     
นว 0023.5/ว 6881 การเบิกค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม การจัดงาน อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 25 มี.ค. 2563 ]     
นว 0023.2/ว 6948 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประเภทพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 มี.ค. 2563 ]     
นว 0023.2/ว 6954 แนวทางปฏิบัติป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 ของการฝึกอบรมซึ่งจัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น [ 25 มี.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/ 217 กรมเจ้าท่ามีแผนจะดำเนินโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการมอบหมายอำนาจ เจ้าท่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 มี.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/ 6724 ขอเชิญประชุม [ 24 มี.ค. 2563 ]     
นว 0023.1/ว 6762 ขอข้อมูลผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 มี.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 6764 โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2563 [ 24 มี.ค. 2563 ]     
 
กลุ่มทอผ้าไทบ้านหนองสะแก
 
วัดถ้ำคูหาโสภณ
 
  ท่านต้องการให้ อบต.เขาชายธง พัฒนาด้านใดมากทีสุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านบริการอินเตอร์เน็ต
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  
 
 
ติดตามการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ (27 มี.ค. 2563)    อ่าน 4  ตอบ 0  
เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.เขาชายธง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (20 มิ.ย. 2560)    อ่าน 3646  ตอบ 1  
 

เริ่มนับ วันที่ 30 ต.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439
สายตรงนายก