หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบล เขาชายธง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.เขาชายธง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง
ผลิตภัณฑ์ในตำบลเขาชายธง
ศาสนสถานในตำบลเขาชายธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิฑูรย์ประชารักษ์
องค์การบริหารส่วนตำบล
เขาชายธง
ติดต่อ อบต.
โทร : 056-374-554
1
2
3
4
5
 

 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ต.เขาชายธง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 โทรศัพท์/โทรสาร 0 5637 4554
  
 
 
ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงา [ 2 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 9 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง [ 10 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 60 
ประชาสัมพันธ์ การประเมิน ITA ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ประจำปี 2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 86 
  
 
 
อบต.นครสวรรค์ออก รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 [ 6 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 128 
อบต.ยางตาล [ 4 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.ยางตาล โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ [ 4 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
  
 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2281 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2297 เอกสารไฟล์ word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.3/ว4706  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.5/ว13  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Capacity Building of Local Governments for Development with Community Participation (B) ของรัฐบาลญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2289  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล กสว. มท 0820.2/ว2251 เอกสารแนบ  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 ไปรวมกับรุ่นที่ 9 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2267 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7461-7503 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2566 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2265 เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2163 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2162 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งการใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กค. มท 0803.3/ว2250 เอกสาร word  [ 1 มิ.ย. 2566 ]
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2222 เอกสาร word  [ 31 พ.ค. 2566 ]
การประชุมสัมมนาวิชาการ (ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) สน.บถ. มท 0809.4/ว2219 กำหนดการฯ  [ 31 พ.ค. 2566 ]
รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่ กสว. มท 0820.3/ว2189 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 2 จำนวน 22 จังหวัด ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2188 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน (Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2211 กำหนดการฯ เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
การจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กค. มท 0803.3/ว2212 เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ร่างประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.5/ว12 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาตามรายชื่อกลุ่มเป้าหมายให้นักเรียนตามลำดับชั้นที่ระบุทำแบบสอบถามและลงข้อมูลในระบบออนไลน์ด้วยตัวเอง กศ. มท 0816.5/ว2167  [ 29 พ.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่มที่ 1 - 5 เร่งรัดการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2177  [ 29 พ.ค. 2566 ]
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2171  [ 29 พ.ค. 2566 ]
เร่งดำเนินการรายงานข้อมูลการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) กสว. มท 0820.2/ว2157 เอกสารแนบ  [ 26 พ.ค. 2566 ]
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566 สน.คท. มท 0808.4/ว2153  [ 26 พ.ค. 2566 ]
แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ กค. มท 0803.3/ว2156  [ 26 พ.ค. 2566 ]
  
 
 
ที่ นว 0023.5/737 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 12 พ.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.2/ว10283 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  [ 3 พ.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.5/598 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 19 เม.ย. 2566 ]  
ที่ นว 0023.2/ว8376 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล  [ 10 เม.ย. 2566 ]  
ที่ นว 0023.2/ว5084 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล  [ 20 มี.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.2/ว5082 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  [ 20 มี.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.5/402 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 14 มี.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.2/ว5082 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  [ 1 มี.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.2/ว5084 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล  [ 1 มี.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.2/ว2996 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล  [ 8 ก.พ. 2566 ]  
ที่ นว 0023.5/228 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 8 ก.พ. 2566 ]  
ที่ นว 0023.5/36 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 11 ม.ค. 2566 ]  
ที่ื นว 0023.6/ว11 ลดเวลาในการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลประจำเดือน  [ 4 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.1/ว9 การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566  [ 4 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.1/ว10 สรุปอุทาหรณ์เกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัย ไตรมาสที่ 4  [ 4 ม.ค. 2566 ]  
นว 0023.5/ว8 แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจและทำรายงานสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอื่นในจังหวัด ซึ่งไม่มีผู้ดูแล บำรุงรักษา ไม่มีการใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่ได้ รวมทั้งที่ชำรุด ทรุดโทรมจนไม่อาจใช้ประโยชน์ตามวัสถุประสงค์ที่จัดซื้อจัดจ้างมา  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 78 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.1/ว1955 ขอให้จัดทำรายงานข้อมูลการดำเนินงานตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.4/ว 6 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๕  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
นว 0023.6/ว5 รายงานข้อมูลผู้ปฏิบัติงานที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ [ แนบ1 ]  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
 
กลุ่มทอผ้าไทบ้านหนองสะแก
 
วัดเขาชายธงวราราม
 
  ท่านต้องการให้ อบต.เขาชายธง พัฒนาด้านใดมากทีสุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านบริการอินเตอร์เน็ต
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  
 
 
ยางมะตอยสำเร็จรูป โยธาพรีมิกซ์ (22 ม.ค. 2566)    อ่าน 812  ตอบ 1  
แจ้งไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้านชำรุด (26 มี.ค. 2564)    อ่าน 1026  ตอบ 1  
 
 
 
จองคิวใช้บริการออนไลน์

 
 
 
 
 
ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
 
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info) ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan) ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. (ELE)
ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (Ihr) ระบบเบี้ยยังชีพ
ระบบสารสนเทศ เรื่องแบบสำรวจแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาใน อปท. ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย ของ อปท.
ระบบประกันสังคม (SSO) ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Lec)
 
 
 
มีระบบการรายงานผล และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย
 
ระบบบัญชีสารสนเทศเพื่อการวางแผนและเมินผลของ อปท.(e-plan) ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
ระบบสาระสนเทศทากงการศึกษาท้องถิ่น (Lec) ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. (ELE)
ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (Ihr) ระบบเบี้ยยังชีพ
ระบบสารสนเทศ เรื่องแบบสำรวจแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาใน อปท. ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย ของ อปท.
ระบบจัดการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
 
 
 
มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหาร และจัดการความเสี่ยง
 
ระบบบัญชีสารสนเทศเพื่อการวางแผนและเมินผลของ อปท.(e-plan) ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
 
 
 
มีการนำระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
 
ระบบบัญชีสารสนเทศเพื่อการวางแผนและเมินผลของ อปท.(e-plan) ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
 
 
 
มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่งที่องค์กรต้องการและที่บุคลากรทุกคนมีอยู่
 
ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (Ihr) มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สมรรถนะประจำตำแหน่ง กำหนดตัวชี้วัด (ค่า KPT)
 
 
 
มีระบบสารสนเทศที่เก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลกรอย่างครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
 
ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (Ihr)
 
 
 
ระบบสารสนเทศที่สามารถ Share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กรได้
 
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info) ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan) ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. (ELE)
ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (Ihr) ระบบเบี้ยยังชีพ
ระบบสารสนเทศ เรื่องแบบสำรวจแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาใน อปท. ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย ของ อปท.
ระบบประกันสังคม (SSO) ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Lec)
 
 
 
มีการนำระบบสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร(เช่นการลดขั้นตอนและการอำนวยความสะดวกแก่พนักงานและผู้รับบริการภายในองค์กร หรือลดต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนการให้บริการ)
 
ระบบงานสารบรรณในองค์กร ระบบ IIT ผ่านระบบ ITA
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ  
 
 
 
มีระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กรได้
 
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info) ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan) ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. (ELE)
ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (Ihr) ระบบเบี้ยยังชีพ
ระบบสารสนเทศ เรื่องแบบสำรวจแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาใน อปท. ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย ของ อปท.
ระบบประกันสังคม (SSO) ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Lec)
 
 
 
มีการนำระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 
เว็บไซต์ อบต.เขาชายธง
 
 
 
E-Service
 
แบบคำร้องขอน้ำ
เพื่ออุปโภค - บริโภค
ใบแจ้งซ่อมไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะในพื้นที่
แบบคำขอ
ข้อมูลข่าวสาร
คำร้องทั่วไป
 
แบบคำร้อง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ลงทะเบียนรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ลงทะเบียนรับเงิน
เบี้ยยังชีพความพิการ
ลงทะเบียนรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 
แบบคำร้องขอลงทะเบียน
เพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุน
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ ใบแจ้งซ่อมระบบประปาหมู่บ้าน
ในพื้นที่ อบต.เขาชายธง
อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
แบบคำร้องโครงสร้างพื้นฐาน
ในพื้นที่ อบต.เขาชายธง
อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
 
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
ใบแจ้งขออนุญาตใช้น้ำประปาหมู่บ้าน
ในพื้นที่ อบต.เขาชายธง
อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
คำร้องคัดค้านการประเมินภาษี
หรือการเรียกเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.10)
แบบคำร้องขอแจ้งเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ในที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.5)
 
คำร้องขอรับเงินภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างคืน (ภ.ด.ส.9)
 
 
เริ่มนับ วันที่ 30 ต.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 080-3800999
สายตรงนายก
 
ปิดหน้าต่าง