ท่านต้องการให้ อบต.เขาชายธง พัฒนาด้านใดมากทีสุด
ด้านการคมนาคม ( 223 )
37.10%
ด้านสาธารณูปโภค ( 183 )
30.45%
ด้านบริการอินเตอร์เน็ต ( 191 )
31.78%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 1 )
0.17%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 3 )
0.50%