หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.เขาชายธง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง
ผลิตภัณฑ์ในตำบลเขาชายธง
ศาสนสถานในตำบลเขาชายธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิฑูรย์ประชารักษ์
องค์การบริหารส่วนตำบล
เขาชายธง
ติดต่อ อบต.
โทร : 056-374-554
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ต.เขาชายธง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 โทรศัพท์/โทรสาร 0 5637 4554
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 


 
 
 
 
ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอจากการประกอบอาชีพทำไร่ ทำสวน และประกอบอาชีพเสริมอื่น ๆ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งถนน ไฟฟ้า และน้ำประปาในชุมชนให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
 
ปรับปรุงและพัฒนาระบบน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างยั่งยืน
 
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนโดยทั่วหน้า โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
 
ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ศาสนาและประเพณีของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
 
พัฒนาการศึกษาในชุมชนท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
 
ส่งเสริมการสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การป้องกันโรคติดต่อให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง
 
ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการบริการประชาชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 080-3800999
สายตรงนายก